Teklif Al
Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ASCENDUM MAKİNA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1.GİRİŞ
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile sizlerle mevcut iş ilişkimiz kapsamında tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
 
► Kişisel veri, temel hak ve özgürlükler kapsamında ele alınan ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişinin mahremiyet hakkı ve bilgi güvenliğinin korunmasıyla alakalı bir üst kavram niteliğindedir.
► Avrupa Birliği, üye ülkelerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatına yönelik uyum sağlanması amacıyla 24.10.1995 tarihinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunması ve Serbest Veri Trafiği Direktifini (‘Direktif’) yürürlüğe koymuştur.
► Bunun yanında, 28.01.1981 tarihinde Strazburg’da imzalanan Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (‘Sözleşme’), 18.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve iç hukukta uygulanabilir nitelik kazanmıştır.
 
2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Şirketimiz ASCENDUM MAKİNA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, ziyaretçiler, işbirliği içinde olduğumuz kurumlar ve verileri işlenen diğer kişilerden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir. Bize aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür:
Adres : Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:43 Tuzla İstanbul / TÜRKİYE
Telefon : 0 216 581 80 00
Fax : 0 216 469 29 63
E-posta : info@ascendum.com.tr
 
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?
 
Şirketimiz ile iş ilişkiniz kapsamında;
 
(i) ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası gibi
kimlik bilgileriniz,
(ii) işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi
kayıtları gibi iletişim bilgileriniz,
(iii) medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve akrabalarına ilişkin veriler (kimlik, finansal durum,
eğitim gibi aile durumuna ilişkin verileriniz) ,
(iv) çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, öğrenci numarası, profesyonel
yetkinlikler, CV bilgileri gibi eğitim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin verileriniz,
(v) banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileriniz,
(vi) özlük dosyasının oluşturulması için gereken tüm bilgiler, çalışanın performans ve kariyer
gelişimine ilişkin her türlü anket, rapor, çalışma, eğitim ya da mülakata ilişkin bilgiler,
çalışanlara sunulacak her türlü yan hakka ya da menfaate ilişkin bilgiler ile bunlara benzer
diğer bilgiler, içeren çalışan verileri,
(vii) CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, banka tesislerine giriş ve çıkış kayıtları gibi Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler,
(viii) kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları, ihbarlar ile
kurum siber alanının güvenliğine ilişkin olabilecek diğer veriler ve logları içeren siber
güvenliğe ilişkin veriler,
(ix) denetim ve teftiş kayıtları, denetim ve teftiş raporları, denetim ve teftiş amacıyla yapılan
incelemelere ilişkin bilgiler ile diğer denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler ile ses kaydı
verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;
 • İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket personeli tarafından koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi,
 • Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Şirketimizin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,
 • İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi
Ayrıca, Kanun nezdinde “özel nitelikli kişisel veri” kapsamında bulunan;
(i) kan grubu, hastalık geçmişi, tahlil ve muayene sonuçları, engellilik durumu, cinsel tercihleri gibi kişisel veriler gibi sağlık veya cinsel hayatla ilgili veriler,
(ii) dernek & vakıf ya da sendika üyeliği verileri,
(iii) dini ve mezhebi inançlarınıza ilişkin veriler,
(iv) ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • İşyeri sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi,
 • İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi,
 • Güvenliğin sağlanması.
 
4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR ?
 
Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içi veya yurt dışındaki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, Şirketimiz pay sahipleri ve iştirakleri, anlaşmalı seyahat acenteleri ve oteller ile paylaşılabilecektir.
 
Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması durumunda açık rızanız aranacak veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
 • Yeterli korumanın bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Ascendum Makine Ticaret A.Ş. ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması,
kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yurtdışına aktarım için öngörülen kriterlere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
 
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4236/Yurtdisina-Veri-Aktariminda-Veri-Sorumlularinca-Hazirlanacak-Taahhutnamede-Yer-Alacak-Asgari-Unsurlar
 
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK
TOPLUYORUZ ?
 
a. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ
Şirketimiz sizlere ait kişisel verileri; iş ilişkisinin kurulması sırasında ve iş ilişkisi süresince fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplamakta ve söz konusu kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaktadır.
 
b. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi ve 8. Maddesi uyarınca aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerinden birine veya bir kaçına dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmekte, yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılmaktadır:
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.
Kanun uyarınca Kişisel verilerinizin işlenmesinin rızanızın alınması koşuluna bağlı olması durumuna sizlere ayrıca bir Muvafakatname metni sunulacak olup, rızanızı bize başvurarak geri alma imkanınız bulunmaktadır.
 
6. KANUN KAPSAMINDA “İLGİLİ KİŞİ” OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
 
Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi ve Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi durumunda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Başvuruda;
(i) ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
(ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,
pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
(iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
(iv) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
(v) talep konusunun bulunması zorunludur.
 
Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.
 
Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya
cevap verilmemesi hallerinde; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.
 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Adres :Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4, 06520 Balgat-Çankaya/Ankara, Türkiye
Telefon : +90 312 216 5050
İnternet Sitesi : http://www.kvkk.gov.tr
 
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.